Vad säger lagen om kaniner och gnagare?

Vad säger lagen om kaniner och gnagare?

I Sverige har vi en djurskyddslag som reglerar vad vi får och inte får göra med våra sällskapsdjur samt hur de ska hållas. Lagen beskriver allt ifrån hur stort utrymme djuren måsten ha till hur djurets levnadsmiljö ska se ut.
Bli kompis med dina kaniner Läsning Vad säger lagen om kaniner och gnagare? 5 minuter Nästa Berika kaninens måltider

I det svenska jordbruksverkets föreskrifter (L80) går det att läsa om hur dessa regler och riktlinjer ser ut. I denna artikel kan du läsa om de mest grundläggande bestämmelserna kring våra gnagare och kaniner. Många delar i lagen kan kännas svåra att tolka och förstå. Nedan är några exempel på paragrafer samt förklaringar av dessa.

1 § Gnagare, utom guldhamstrar, ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl. Tidpunkten för, och tillvägagångssättet vid, sammanförandet av djur till par eller grupp ska väljas med hänsyn till djurens art, ålder och kön samt andra omständigheter, så att risken för osämja minimeras.
2 § Guldhamstrar ska hållas ensamma från det att de börjar visa aggressivitet mot varandra. Guldhamstrar som tillhör samma kull får efter avvänjning fortsättningsvis hållas tillsammans till och med åtta veckors ålder.

Alla gnagare förutom guldhamstrar vilka naturligt är solitära ska alltså hållas i par eller grupp. Gnagare får enbart hållas ensamma om de stressar eller skadar varandra allvarligt. Det är normalt att nyligen ihopsatta djur smågnabbas lite, håll därför djuren under uppsikt den första stunden efter att det satts ihop. Detta smågnabbande brukar gå över och är inte en giltig anledning till att djuren hålls ensamma permanent.

3 § Kaniner och gnagare ska ha tillgång till gnagmaterial.
4 § Kaniner och gnagare, som har en sådan lång eller ullig päls att de inte själva kan hålla sig rena, ska ges pälsvård.
5 § Kaninernas och marsvinens klor ska inspekteras regelbundet och klippas vid behov.

Om du har en kanin eller gnagare som har svårt att sköta sin egen päls och benägen att få tovor är du skyldig enligt lag att ta hand om pälsen på ett sådant sätt att djuret inte får smärtsamma tovor. Långhåriga kaniner och marsvin bör borstas igenom flera gånger i veckan. Om du tycker det är svårt att göra detta hemma själv finns det professionell hjälp att få. Här på Zoogiganten har vi till exempel en salong där du kan boka in ditt djur för kloklipp, pälsutredning eller klippning. En angorakanin bör enligt jordbruksverket klippas minst var tredje månad.

Konstruktion av förvaringsutrymmen
7 § Golv av halt material ska vara försett med halkskydd.

8 § Kaniner och gnagare får inte hållas på nätgolv. Detta gäller dock inte då djuren hålls i betesburar eller andra utrymmen med direkt kontakt med marken.

9 § Vintertid ska utomhusburar vara upphöjda från marken.

Utrymmen
Det finns minimått som ska följas vid hållande av sällskapsdjur. Nedan visas en förenklad version av tabellen som går att finna i jordbruksverkets föreskrifter. Måtten är alltså minimått, det vill säga den minsta lagliga ytan en kanin eller gnagare får hållas på. Det spelar ingen roll om djuret vistas utanför buren mycket eller bara sover i buren.

Burens inredning
12 § Burbottnen i andra burar än betesburar ska vara täckt med ett för djuren anpassat strömedel.
14 § Marsvin ska ha sådan inredning att de kan söka skydd.

15 § Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och degusråttor ska ha en bolåda med tak eller bohåla med rent och torrt bomaterial. Detta gäller även dräktiga kaninhonor från och med en vecka före beräknad förlossning till minst fyra veckor därefter. Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas bolådor eller bohålor i sådan omfattning att de kan utnyttjas av alla djur samtidigt utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.
16 § Kaniner, guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss ska ha bomaterial med långa strukturer så att det kan flätas samman.

Tidningspapper och dylikt är alltså inte lämpliga bottenmaterial. Exempel på sådant som skulle kunna passa kaniner och marsvin är alspån, hampaströ, halm eller toa-lätt-pellets. Marsvin måste ha tillgång till gömställen. Det är inte okej att ta bort gömställen i försök att få marsvinen att synas mer.

17 § Gerbiler ska ha ett gångsystem av rör eller liknande, eller sådant bottenmaterial som de kan gräva gångar i.
18 § Gerbiler, chinchillor och degusråttor ska ha ren och finkornig sand för pälsvårdande sandbad.
21 § Kaniner ska ha tillgång till en hylla med tillräckligt utrymme för att kunna sitta på och under denna. Hyllan kan utgöras av bolådans tak. Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas hyllutrymme så att alla samtidigt kan få plats på dessa utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår. Hyllans yta ska inte adderas till den totala tillgängliga burytan vid beräkning av burstorlek.
22 § Gnagare får inte hållas vid temperaturer som understiger 0°C. De ska alltid ha tillgång till en plats där de kan uppnå termisk komfort.
24 § Om kaniner hålls utomhus eller i ett ouppvärmt utrymme och temperaturen understiger 0°C ska de ges uppvärmt dricksvatten vid minst två tillfällen per dygn.

Detta var några av de lagar och bestämmelser kring fiskar som det ofta dyker upp frågor kring. Mer om den svenska djurskyddslagen och dess bestämmelser kan du läsa på om i Jordbruksverkets författningar.