Vad säger lagen om akvariefiskar?

Vad säger lagen om akvariefiskar?

I Sverige har vi en väl utvecklad djurskyddslag som reglerar vad vi får och inte får göra med våra sällskapsdjur samt hur de ska hållas för att må bra. Lagen beskriver allt ifrån hur stort utrymme djuren måsten ha till hur djurets levnadsmiljö ska se ut. I det svenska jordbruksverkets föreskrifter (L80) går det att läsa om hur dessa regler och riktlinjer ser ut. I denna artikel kan du läsa om de mest grundläggande bestämmelserna kring våra akvariefiskar.

Kaniner som äter bajs Läsning Vad säger lagen om akvariefiskar? 4 minuter Nästa Fågelspindlar som husdjur och hobby

 Vilka fiskar kan hållas tillsammans?

1 § Vid sammansättningen av olika fiskarter och individer ska hänsyn tas till deras eventuella stimbeteende samt till deras fördragsamhet eller ofördragsamhet med varandra så att aggressivitet och stress undviks.

Vad innebär då detta? Jo, om du vill ha ett akvarium med flera olika arter av fiskar ska du se till så att fiskarna fungerar tillsammans och inte lever under stressiga förhållanden. Fiskar som naturligt är aggressiva mot andra fiskar ska inte hållas i grupp tillsammans med andra fiskar. Ett exempel på detta är kampfisken som naturligt är en solitär och mycket aggressiv art. Det bör anses vara oenigt med djurskyddslagen att hålla kampfiskhanar med fiskar on de skulle jaga och stressa dessa fiskar. Likaså ska fiskar som naturligt inte lever solitärt hållas i grupp med artfränder. En grupp med fiskar brukar kallas för ett stimm. Ett stimm består av fem eller fler fiskar av samma art.

Konstruktion av akvarier
2 § Ett akvarium med fiskar ska vara försett med täckglas, nätlock eller liknande, eller med höga kanter ovanför vattenytan, om det behövs för att fiskarna inte ska hoppa ut.
3 § Fiskar får inte hållas i klotformade akvarier (guldfiskkupor) såvida inte kraven på volym, syresättning och inredning enligt 4–8 §§ är uppfyllda.
4 § Minst en sida av ett akvarium ska vara insynsskyddad om inte akvariets inredning ger fiskarna ett motsvarande skydd.
5 § Vattnets volym, yta och djup ska vara anpassat efter fiskarnas storlek, antal och levnadssätt.
6 § Ett akvarium ska innehålla en inredning och en botten som motsvarar det som finns i varje fiskarts naturliga miljö. Fiskar som i vilt tillstånd söker skydd bland föremål eller i bottnen ska ha tillgång till gömslen i akvariet. Första stycket gäller inte vid sådan tillfällig fiskhållning som kräver särskilt god hygien, såsom karantän, lekförsök och yngeluppfödning.

7 § Vattnets beskaffenhet, såsom pH-värde, salthalt m.m., ska vara anpassat till respektive fiskart. Plötsliga förändringar av vattnets beskaffenhet ska undvikas om inte fiskarten är särskilt anpassad till sådana förändringar.
8 § Fiskar ska hållas i vatten som inte innehåller för fiskarna skadliga eller giftiga ämnen. Vattnet ska renas eller helt eller delvis bytas ut innan innehållet av avfallsprodukter och överskottsfoder uppgår till för fiskarna skadliga halter.

Här finns det en hel del att hålla koll på. Det här med klotformade akvarier är något som ofta väcker frågor. Hur vet man om klotet faktiskt uppfyller kraven i 4–8 §§? För det första bör vattenvolymen aldrig vara mindre än 40L såvida den specifika arten är naturligt anpassad efter mindre vattenvolymer. De flesta klotformade skålar som finns rymmer mindre än 40L. I klotformade akvarier blir vattenytan dessutom för liten för att syresättningen ska fungera normalt. Det är också svårt att anpassa fiskarnas behov utav inredning och bottensubstrat i ett klotformat akvarium. Grundregeln är därför sådan att du inte får ha fiskar i dessa akvarier.

Vad gäller vattnets kvalitet och parametrar ska pH, salthalt och temperatur anpassas efter arterna som bor i akvariet. Du kan därför inte blanda arter som kräver mycket olika parametrar. Till exempel är det därför inte lämpligt att blanda guldfiskar, som vill ha lägre vattentemperatur, med tropiska fiskar så som till exempel guppys, platys, mollys och tetror. Det är heller inte lämpligt att blanda fiskar som kräver hårdare vatten och högre pH, så som tex malawiciklider, med fiskar som lever i surare vatten så som till exempel scalarer eller neontetror.

Vattenkvaliteten ska hållas bra och akvariet ska hållas rent från skadliga avfallsämnen. Detta kräver att du har ett bra rengöringssystem och/eller gör regelbundna vattenbyten. Akvariet ska skötas på ett sådant sätt att avfallsämnena aldrig blir så höga att det blir skadligt för fiskarna. Ju fler fiskar du har i ett akvarium i förhållande till akvariets storlek, desto snabbare stiger de giftiga avfallsämnena. Därför är det viktigt att du inte har för många fiskar i ditt akvarium. Känner du dig osäker på hur dina vattenvärden ser ut finns det test-kit att köpa ed vilka du kan mäta värdena.

Detta var några av de lagar och bestämmelser kring fiskar som det ofta dyker upp frågor kring. Mer om den svenska djurskyddslagen och dess bestämmelser kan du läsa på om i Jordbruksverkets författningar.