Särskilda villkor Zoogiganten Salong

Allmänt
Vi kommer alltid att se till djurets bästa efter vår kunskap, erfarenhet och den information ni gett oss. Är vi osäkra gällande djurets beteende, hälsa eller annat kommer vi att i första hand kontakta er. Är ni inte kontaktbara kommer vi agera efter vår yttersta omvårdnad till djuret.

Betalning
Betalning vid bokningstillfället avser alltid så kallad bokningsavgift. 
Aktuella priser anges vid tidpunkten för beställningen för då tiden rådande prissättning, hänvisas till hemsida www.zoogiganten.se
ZooGiganten har förbehåll för felskrivningar och tryckfel.

Bokningsavgift
Erlägges med 100% av tjänstens kostnad vid bokningstillfället.
Transaktionen anses vara betalad efter utförd tjänst.

Att Avboka/omboka
Detta måste göras direkt till Frisören på dennes kontaktuppgifter salong@zoogiganten.se
sms 072-749 42 00
Röstbrevlåda är ej giltig metod för avbokning

Uteblivet besök

Uteblivna besök som inte meddelas gäller avbokningsavgift om 100%

Avbokning/ombokning som meddelas 0-24 timmar innan behandling
Uteblivet besök som meddelas <24 timmar innan behandlingstid gäller avbokningsavgift om 100% 

Avbokning/ombokning som meddelas 24-48 timmar innan behandling
Avbokad behandling som meddelas 24-48 timmar innan behandlingstid gäller avbokningsavgift om 50%

Avbokning/ombokning 48 timmar innan behandling
Avbokning av behandlingar som sker senast 48 timmar innan besökstid, ersättes bokningsavgift med 100%.

Tider & lämning
Din bokade tid måste följas och kan inte flyttas på dagen utan ö.k. med frisör

Avlämning
Din hund ska vara rastad innan besöket på djursalongen

Löptikar (hundar)
Är hunden i löp, ska Salongen alltid kontaktas innan behandling för att rådgöra om lämpligheten att utföra behandlingen och eventuellt bedöma om ombokning bör göras. 

Dräktiga djur
Vid dräktighet ska Salongen alltid konsulteras innan klippning. 
Klippningen kan nekas utan ersättning om salongen inte är informerad och överenskommelse inte gjorts om att utföra tjänsten.

En dräktig individ kan ta skada av stress och särskild hänsyn ska tas. 
Det är alltid ägarens slutliga ansvar att bedöma om klippning är lämplig även om Salongen godtar att utföra tjänsten 

Avhämtning
Kan du inte hämta inom 2 timmar från ö.k. avhämtningstid blir du debiterad extra avgift om 100kr/timme utifall annat inte är ö.k. med trimmare

Försenad ankomst till bokad tid
Blir du försenad till bokad tid utför vi tjänsten i den mån det går att slutföra till planerad tid. Resultatet av klippningen kan påverkas p.g.a. förkortad tid. Tiderna kan inte förlängas på dagen. Ingen ersättning utgår vid försenad ankomst.

Priser och behandlingar
Uppkommer förseningar i behandlingen på grund av pälsens skick, hundens temperament, hundens medgörlighet etc. kan extra kostnader tillkomma. Vanligtvis debiterar vi då 200kr/15min. Alla priser som anges är Från priser där du vid bokningstillfället kan boka extra tid om du vet att ditt djur har anledning till att dra ut på tiden, detta för att säkerställa att tiden räcker till.

Försäkring, Vaccinering, Olycka, Sjukdom, Ohyra
Zoogiganten står inte för kostnader vid behov av veterinärvård. Är ditt djur veterinärvårdsförsäkrad kan du undvika onödiga kostnader vid akuta sjukdomstillstånd eller skador. 

Försäkring
Ditt djur behöver vara försäkrat för att komma till Salongen. 
Din försäkring behöver täcka eventuella skador som kan uppkomma vid behandling på en djursalong. 

Vid olycka/skada
Om djuret blir skadad under behandling och vi bedömer att någon form av vård krävs kommer vi i första hand kontakta dig för råd. Är situationen akut och vård krävs omgående kommer vi ta djuret till närmsta veterinärmottagning/djursjukhus.

Ersättning vid olycka/skada
Om djuret förolyckas eller skadas under vistelsen på djurhotellet är ZooGiganten inte ersättningsskyldiga för uppkomna skador. 

Skadat djur / fysiskt handikapp
Ett skadat eller på annat sätt fysiskt handikappat djur får i normala fall inte behandlas på salongen. Det kan i särskilda fall tillåtas om ZooGigantens personal avgör att detta går att hantera utifrån att djuret kan hantera miljön.

Sjukt djur
Sjuka djur får ej vistas på Salongen förrän 1 vecka efter att den är konstaterat symptomfri. Ingen ersättning utgår sjukt djur. Ägaren ombeds kontakta ZooGiganten innan utsatt tid om djuret uppvisar symptom på sjukdom, då vi kan bedöma om eventuella möjligheter att omboka ert djur kan finnas.

Diarré, Kräkningar, Nedsatt allmäntillstånd
Om ditt djur uppvisar dålig hälsa, diarré, kräkningar eller nedsatt allmäntillstånd kan vi inte utföra tjänsten.

Ohyra
Djur med någon form av ohyra får ej vistas på Salongen. Detta skall behandlas med fullständig komplett behandling innan behandling inleds. Behandling får göras tidigast 1 vecka efter att den är konstaterat symptomfri.

Skada/sjukt djur efter behandling på salongen
ZooGiganten kan inte hållas ansvarig för några omständigheter som må drabba djuret efter en behandling på salongen

Force Majeure
Förhinder att utföra behandling, Force Majeure
Om vi mot förmodan inte klarar av att utföra vår tjänster vid förhinder så som krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar att fullgöra avtalsenliga skyldigheter kommer vi snarast möjligt meddela er genom era angivna kontaktuppgifter. Ingen ersättning utgår normalt sett vid sådant tillfälle.

Ändringar till de allmänna villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses vara accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

Vid tvist om ersättningsskyldighet vid avbokning ska du uppvisa din dokumentation i form av Email-kopia, sms-historik eller liknande som visar att avbokningen gjorts inom tidsfristen från behandlingstiden.

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till allmänna reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.eu/consumers/odr

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.